«BSB Partners»Адвокатське об'єднання

“Перемогти сильного супротивника потрібно тричі – у дебюті, мітельшпілі й ендшпілі“ - доктор юридичних наук, чемпіон світу з шахів
Олександр Альохін

Форс мажорні обставини в договорах про закупівлю за державні кошти

Враховуючи реалії сьогодення випадки виникнення форс-мажорних обставин в нашій країні перейшли з разряду унікальних в майже повсякденні. Тому правильне формулювання визначення поняття форс-мажору може мати вирішальне значення у разі невиконання договору про закупівлю та відповідних збитків для замовника.

Почнемо з того, що детально розберемо регулювання звільнення від відповідальності за господарськими договорами у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, що є синонімічними поняттями).

Згідно до ст. 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Згідно до ч.2 ст. 218 Господарського кодексу України у разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов’язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

Таким чином, вказані кодекси встановлюють наслідки виникнення такого випадку, водночас не містять його визначення, яка врегульовано в спеціальному законодавстві, а саме в Законі України «Про торгово промислові палати в України» ч.3 ст. 14 до компетенції Торгово-промислової палати України віднесено засвідчення   форс-мажорних  обставин  (обставини  непереборної сили).

В ч.2 ст. 14-1 цього ж закону сформульовано визначення поняття форс-мажору:

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили)
є   надзвичайні   та   невідворотні   обставини,   що   об’єктивно
унеможливлюють   виконання   зобов’язань,   передбачених   умовами
договору   (контракту,   угоди   тощо),   обов’язків   згідно   із
законодавчими  та  іншими  нормативними  актами,  а  саме: загроза
війни,  збройний  конфлікт  або серйозна погроза такого конфлікту,
включаючи   але   не   обмежуючись  ворожими  атаками,  блокадами,
військовим  ембарго,  дії  іноземного  ворога,  загальна військова
мобілізація,  військові  дії,  оголошена та неоголошена війна, дії
суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства,
безлади,   вторгнення,  блокада,  революція,  заколот,  повстання,
масові заворушення, введення комендантської години, експропріація,
примусове    вилучення,    захоплення   підприємств,   реквізиція,
громадська  демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії
третіх  осіб,  пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту,
регламентовані  умовами  відповідних  рішень  та  актами державних
органів   влади,   закриття  морських  проток,  ембарго,  заборона
(обмеження)  експорту/імпорту  тощо, а також викликані винятковими
погодними  умовами  і  стихійним  лихом, а саме: епідемія, сильний
шторм,  циклон,  ураган,  торнадо,  буревій, повінь, нагромадження
снігу,  ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів,
перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув
ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Аналогічне визначення закріплено і в Регламенті засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), однак там також вказано що, форс-мажорними можуть бути визнані ті обставини, які не зазначені у вищенаведеному переліку, проте відповідають критеріям форс-мажорних згідно з положеннями п. 6.9 цього Регламенту, не суперечать законодавству України і узгоджені сторонами у договорі, контракті, угоді як такі, що звільняють їх від цивільно-правової відповідальності.

Таким чином, в договорі замовник може визначити додаткові обставини, які мають характер непереборних, та розширити їх перелік.

Tags: , ,

Comments are currently closed.